جایزه بزرگ اختراعات ایران

ردیف

عنوان ثبت نام

هزینه ثبت نام مربوطه(ریال)

زمان شروع ثبت نام

زمان پایان ثبت نام

1

ثبت نام داوری اولیه اختراعات مخترعان

500،000

04/03/1394

01/06/1394

2

ثبت نام داوری اولیه اختراعات شرکت ها و ارگان ها

2،000،000

04/03/1394

01/06/1394

3

ثبت نام داوری حضوری اختراعات مخترعان، مخصوص اختراعاتی که در داوری اولیه مورد تائید هیئت داوری قرار گرفته می شوند

500،000

اعلام میگردد

اعلام میگردد

4

ثبت نام داوری حضوری اختراعات شرکت ها، ارگانها و سازمانها، مخصوص اختراعاتی که در داوری اولیه مورد تائید هیئت داوری قرار گرفته می شوند

2،000،000

اعلام میگردد

اعلام میگردد

5

هزینه اسکان افراد متقاضی


1،000،000


اعلام میگردد

اعلام میگردد