جایزه بزرگ اختراعات ایران

جوایز و تسهیلات ویژه

جوایز ویژه

جایزه بزرگ نوآوری به ارزش 300،000،000 (سیصد میلیون ریال)

 جهت انجام تمام امور ثبت پتنت آمریکا تحت حمایت موسسه چوبین -دکتر چوبین  (US PATENT)

جوایز ویژه ستاد های معاونت علمی ریاست جمهوری

جایزه ویژه فائو(FAO)-سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

جایزه ویژه مرکز تفاهم های بین الملل آسیا اقیانوسیه هند(IORA)

جایزه ویژه فناوران ماد (MAAD PRIZE) :لوح تقدیر،دیپلم افتخار و کمک هزینه تجاری سازی اختراع تا سقف 2،000،000،000 (دو میلیارد ریال)

جایزه ویژه دکتر بهنام شکیبایی مربوط به بخش دندانپزشکی: 2000 دلار و  تندیس طلایی و لوح افتخار دکتر بهنام شکیباییجوایز و تسهیلات

1-پزشکی(تجهیزات پزشکی-دامپزشکی-علوم دارویی)

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


2-کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


3-برق(مخابرات-الکترونیک-کنترل-قدرت)

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


4-مهندسی شیمی(مهندسی نفت-طراحی فرایند های گاز –مهندسی پلیمر- پتروشیمی)

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


5-علوم پایه(شیمی،فیزیک،نانو و...)

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


6-عمران و معماری

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


7-مهندسی مواد و متالوژی

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


8-مکانیک و مکاترونیک و هوافضا

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


9-کشاورزی(تمام رشته ها)

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه


10-علوم بین رشته ای

جوایز

رتبه

1000 دلار (هزار دلار) جایزه نقدی

رتبه اول

تندیس طلایی GRAND PRIZE

دیپلم افتخاربین المللی GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

600 دلار (ششصد دلار) جایزه نقدی

رتبه دوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه

300دلار (سیصد دلار) جایزه نقدی

رتبه سوم

تندیس نقره ای GRAND PRIZE

دیپلم علمی افتخار GRAND PRIZE

لوح تقدیر با امضای وزیر

راهیابی به آکواریوم فناوری جهت تجاری سازی (در صورت کسب امتیاز لازم)

دیپلم علمی افتخار دانشگاه